بخش ابتدایی:

 1. Introduction tJava

 2. Pre- requites of Java Development

 3. JDK Installation and setting Class Path

 4. Java Source File Structure

 5. Basic of Java Programming-I

 • Variables

 • Data types

  • Primitive data types
 • The main method

 • Compiling the program

 • Entering the program

 • Arrays

 • Initializing local reference variables.

 • Initializing local variables of primitive data types

 • Default values of variables

 • Initial values of variables

 • Life time of variables

 • Object Reference variables

 • Variable declaration

  • Multidimentional array

  • Anonymous array

  • Using an array

  • Initializing an array

  • Constructing an array

  • Declaring array variables

  • One dimentional array

 1. Coding Standards – How twrite Code?

 2. Introduction tIDE – Tmake programer’s life easy

 3. Basic of Java Programming-II

 • Control statements:

 • Evaluation order of operands

 • Oper ators

  • Type of operators

   •  Arithmetic Operators

   •  Bitwise Operators

   •  Relational Operators

   •  Boolean Logical Operators

   •  Assignment Operators

   •  The Ternary (?) Operaor

 • Jump

 • Repetative/Iterative/Looping

 • Branch/Conditional

 • Sequence

 1. Casting
 • Numeric promotion

 • Narrowing and widening conversion

 • Unary cast operator

 1. Java Artifacts
 • Comments

 • Separators

 • Keywords

 • Identifiers

 • White Spaces

 • Literals

 1. Introduction tClasses and Objects
 • Objects

 • Classes

  • Declaring Members: Fields and Methods
 • Introducing methods

  • Adding methods tclass

  • Methods returning primitive value

  • Methods returning objects

  • Methods that take parameters

  • Overloading Methods

 • Assigning Object Reference Variables

 • Printing Objects

 • Object References

 • Class Instantiation

 1. Constructors
 • Overloading Constructors

 • Parameterized Constructors

 • Default Constructors

 1. Garbage Collection
 • The finlize() method
 1. OOP Concepts
 • Accessibility modifiers for top level classes and interfaces

 • Block scope for local variables

 • Class scope for members

 • Scope of members

 • Polymorphism

 • Encasulation

 • Aggregation

 • Inheritance

 • Abstraction

 1. Inheritance
 • Chaining Constructor using this() and Super()

 • Acessing members of other class/interface

 • Multilevel Inheritance

 • Interface Inheritance

 • Classes Inheritance

 • Introduction

  • Super()constructor call

  • This() constructor call

 • Dynamic method Dispatch

 • Method Overridding
 1. Member accessibility modifiers
 • Default

 • Private

 • Protected

 • Public

 1. Other modifiers for members
 • Volatile

 • Transient

 • Native

 • Synchronized

 • Abstract

 • Final

 • Static

 1. Other modifiers for classes
 • Final classes

 • Abstract classes

 1. Introduction tPackages
 • Importing, Compiling and Running code from packages

 • Using Packages

 • Defining packages

 1. Working with interfaces
 • Constants in interfaces

 • Extending interfaces

 • Implementing interfaces.

 • Method prototype declaration

 • Defining interfaces

 1. Exception Handling in java
 • Exception types

 • Stack based execution and exception propagation

  • Checked and unchecked exception

  • Class “Error”

  • Class “RuntimeException”

  • Class “Exception”

 • User-Defined Exception (Defining New Exception)

 • Throws clause

 • Throw statement

 • Exception handling: try, catch and finally
 1. Fundamental Classes
 • The StringBuilder Class

 • The StringBuffer Class

 • The String Class

 • The Math Class

 • The Wrapper Classes

 • The Object class

 1. Data Input Methods
 • Using BufferedReader class

 • Using Command Line

 • Using Scanner Class

 • Introduction tStreams

 1. Threads
 • Thread Creation

 • Overview of threads

 • Multitasking

 • Synchronization

 • Extending the Thread class

 • Implementing the Runnable interface

 • Thread transition

 • Synchronized blocks

 • Synchronized methods

 • Locks

  • Deadlocks

  • Thread termination

  • Blocking for I/O

  • Joining

  • Waiting and notifying

  • Sleeping and waking up

  • Running and yielding

  • Thread scheduler

  • Thread priorities

  • Thread states

 1. Collections and Maps
 • The Collection framework

 • Collections

 • Implementations

 • Core interfaces

 • Maps

 • Lists

  • ArrayList, Link edlist and vector.
 • Sets

  • Hashset and linkedhashset
 • Iterators

 • Array operations

 • Bulk Operations

 • Basic Operations

 • Sortedsets and Sortedmaps

 • Hashmap, Linkedhashmap and Hashtable.

 • Collections views

 • Bulk Operations

 • Basic Operations

 • Properties

 • hasCode() and equals() Methods

 • TreeSet and MapSet

 • The SortedMap interface

 • The SortedSet interface

 • The Comparable Interface

 • The Comparator interface

  • Store() Method

  • Load() Method

 1. More utility Classes
 • Locale

 • Currency

 • Timer and TimeTask

 • Random

 • Runtime

 • System

 • Calender

 • Date

بخش دوم جاوا نگارش استاندارد

 1. File Handling

 2. JDBC

 3. Seriliazation

 4. Reflection

 5. String Tokenizing

 6. Applets

 7. Swing

 8. Varargs

 9. ForEach

 10. “enum” Keyword

 11. “assert” Keyword

 12. Singleton

 13. Socket Programming

 14. RMI

 15. Log4j API

 16. E-Mail API

 17. Creating and Using Jar Files

 • Other Topics:

   • String Pooling
   • Difference b/w equals and ==

⤧  Next post آموزش جاوا برای تولید صفحات وبی ⤧  Previous post آموزش J2SE