برای ارتباط با ما می توانید از شماره تماس 09387719351 استفاده کنید.
همچنین ایمیل زیر برای ارتباط به مدرس می باشد:
ghaseminya@gmail.com